مزیت تهاتر در شرایط فعلی

راه کاری برای گذر از موانع اقتصادی در انجام معاملات و مراودات خارجی با اکثر کشورهای جهان.

ایجاد رویه ای قابل برنامه ریزی برای کلیه تبادلات مالی، دیون، محصولات و مواد در بازه زمانی قرارداد تهاتر

کسب اعتبار در معاملات بلند مدت خارجی و امکان بهره برداری از این اعتبار در جهت توسعه محصولات و خدمات شرکت