مزیت تهاتر در شرایط فعلی

مزیت های متعددی که برای شرکت های وارد کننده و صادر کننده می توان نام برد از آن جمله اند:

کاهش ریسک های انجام معاملات خارجی با بهره گیری از شیوه تهاتر که بر نقل و انتقال وجوه در روش مرسوم (صرافی ها) مترتب است.

کاهش هزینه های انجام معاملات خارجی با بهره گیری از شیوه تهاتر که بر نقل و انتقال وجوه در روش مرسوم (صرافی ها) مترتب است.

افزایش سرعت انجام معاملات خارجی با کاهش زمان لازم جهت گشایش اعتبار/ انتقال ارز و جذب اعتماد طرف تجاری لازم است.

راه کاری برای گذر از موانع اقتصادی در انجام معاملات و مراودات خارجی با اکثر کشورهای جهان.

ایجاد رویه ای قابل برنامه ریزی برای کلیه تبادلات مالی، دیون، محصولات و مواد در بازه زمانی قرارداد تهاتر

کسب اعتبار در معاملات بلند مدت خارجی و امکان بهره برداری از این اعتبار در جهت توسعه محصولات و خدمات شرکت