خدمات

تهاتر وجوه و دیون

1. جابجایی وجوه از بانکهای خارجی که وجوه نفتی ایران را نگهداری می کنند.

2. تامین وجوه مورد نیاز شرکت های ایرانی جهت واریز به حساب تامین کنندگان خارجی در بانکهای خارجی

3. واگذاری حواله های ارزی منشا داخلی

4. ایجاد بازار کوچک تهاتر داخلی – خارجی (ما بین شرکت های همگروه متقاضی و عرضه کننده) اعم از تولیدی، بازرگانی و پروژه ها

5. ایجاد زیرساخت و جذب اعتبارات برای پروژه ها (در خارج از کشور) بر اساس تهاتر دیون مرتبط با تعهدات قراردادهای پروژه ها (EPCF و سایر پروتکل ها)