خدمات

تهاتر وجوه

1. جابجایی وجوه از بانکهای خارجی که وجوه نفتی ایران را نگهداری می کنند.

2. تامین وجوه مورد نیاز شرکت های ایرانی جهت واریز به حساب تامین کنندگان خارجی در بانکهای خارجی

3. تامین ضمانت نامه های (خارجی) بین المللی ارزی (شرکت در مناقصات بین المللی، حسن انجام کار، تعهدات پرداخت)

4. واگذاری حواله های ارزی منشا داخلی

5. ایجاد بازار کوچک تهاتر داخلی – خارجی (ما بین شرکت های همگروه متقاضی و عرضه کننده) اعم از تولیدی، بازرگانی و پروژه ها

6. ایجاد زیرساخت و جذب اعتبارات برای پروژه ها (در خارج از کشور) بر اساس تهاتر دیون مرتبط با تعهدات قراردادهای پروژه ها (EPCF و سایر پروتکل ها)

این مرکز همچنین به طور ویژه آمادگی دارد تا در مورد روپیه و یووان، خدمات لازم را به آن شرکت ارائه کند. بدیهی است در صورت تعریف منابع بر اساس وجوه فوق الذکر، این مرکز مسئولیت نقل و انتقال وجوه را می پذیرد.

خدمات مذکور هم به صورت موردی با نرخ مناسب توافقی روزانه و هم در قالب قرارداد (بلند مدت و کوتاه مدت) که متضمن خدمات کارگزاری به نفع آن شرکت است، قابل ارایه بوده که در این حالت هزینه های تسعیر و جابجایی وجوه با توجه به درخواست کارفرما و بر اساس حداقل فاکتورهای رسمی بانک های خارجی و هزینه حداقلی (که کسری از یک درصد است) محاسبه و طی نامه ای اعلام می گردد که در هر حال متضمن منافع بیشتر و کارمزد کمتر نسبت به عملکرد جاری صرافیها در کشور است.

در این مرکز، تنظیم معاملات بر مبنای نرخ میانگین بهای خرید و فروش روزانه ارز (که روش تعریف شده در تهاتر وجوه و دیون می باشد)، تعیین می شود.

بر اساس محاسبه نرخ میانگین کاهش هزینه ها تا حد 0.1 هزینه تبادلات مالی کنونی، موجب کاهش هزینه تامین ارز برای واردکننده و افزایش درآمد برای صادرکننده خواهد بود.

هزینه مزبور در اغلب شرکت ها تا 1.2% مبلغ هر معامله را شامل شده که کاهش این هزینه در پایان سال مالی به صورت سود خالص در صورت های مالی آن شرکت نمودار می گردد؛ این کاهش هزینه ها به طور متعارف رشد حداقل پنج درصدی در سودآوری معاملات خارجی به شیوه تهاتر در آن شرکت ایجاد خواهند نمود.